[Part_Header]

متون عمومي
شنبه 8 مرداد 1401
                                                 شرح وظایف مدیریت دانشجوییارتباط وهماهنگی با مدیران وکارشناسان اموردانشجویی دانشگاه وارائه نظرات کارشناسی جهت ارتقاء و بهبود اقدامات مربوط به امورخوابگاهی،رفاهی و تغذیه دانشجویان


تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویان به صورت کلی و جزئی و تجزیه و تحلیل آن و ارسال گزارش به مبادی ذیربط

پیگیری و نظارت بر ساماندهی دانشجویان فاقد خوابگاه و معرفی آنان جهت بهره مندی  از خوابگاههای دانشجوئی

بررسی آمار دانشجویان واجد شرایط تسهیلات رفاهی و ارائه آن به معاونت دانشجویی دانشگاه

انجام امور ترابری جهت عزیمت دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی به مراکز آموزشی درمانی داخل و خارج از مجموعه دانشگاه جهت شرکت در کلاسهای آموزش تئوری و عملی مربوطه و برگشت به خوابگاههای خود

ارائه سرویس ایاب و ذهاب جهت بازدید دانشجویان از نمایشگاه های مختلف


برگزاری جلسات ماهیانه جهت رسیدگی به شکایات ، مسائل اخلاقی و انضباطی و نیازهای جاری و رفاهی دانشجویان با حضور نمایندگان دانشجویان ،ریاست و معاونین دانشکده

دریافت نظرات و پیشنهادات دانشجویان در امور آموزشی و پژوهشی و بکار گیری آن در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه