روابط عمومی

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

آرشیــو
متون عمومي
1401/5/9 یکشنبه
1401/5/8 شنبه
1401/5/8 شنبه
                                           شرح وظایف مدیریت نیروی انسانی


گزارش آماری نیروی انسانی


سازماندهی کارکنان در پست های سازمانی

تشکیل پرونده کارکنان

صدور کارنامه و ضعیت شایستگی های پاسداری کارکنان پایور و دانشجویان

ارائه تصویر و توصیف تحلیل شایستگی ها و عملکرد کارکنان پایور و دانشجویان

محاسبه مرخصی کارکنان

کنترل حضور و غیاب کارکنان

صدورکارت تردد و معرفی نامه برای کارکنان

صدور مرخصی و گردشکار برای کارکنان جهت عزیمت به خارج از کشور

صدور دفترچه تردد جهت کارکنان وظیفه

انجام اقدامات در خصوص پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و استفاده از تشویق و تنبیه در این زمینه

کنترل سنوات خدمتی و محاسبه مطالبات و کسورات خدمتی جهت کارکنان پایور

انجام امور اداری مربوط به ارتقاء مرتبه و پایه علمی اعضاء هیات علمی

بررسی بازنشستگی عادی و زودتر از موعد اعضاء هیات علمی

محاسبه و صدور مرخصی و گردشکار برای اعضاء هیات علمی جهت عزیمت به خارج از کشور

گزارش آماری و صدور گواهی و معرفی نامه ها جهت اعضاء هیات علمی

شناسائی ، جذب و انجام مراحل استخدام اعضاء جدید هیات علمی

تشکیل و به روز نگه داشتن پرونده های آموزشی و پژوهشی

برگزاری جلسات کمیته منتخب دانشکده و پیگیری مصوبات جلسه

رسیدگی به امور رفاهی و تسهیلات اعضاء هیات علمی

 
1401/5/8 شنبه
                                                 شرح وظایف مدیریت دانشجوییارتباط وهماهنگی با مدیران وکارشناسان اموردانشجویی دانشگاه وارائه نظرات کارشناسی جهت ارتقاء و بهبود اقدامات مربوط به امورخوابگاهی،رفاهی و تغذیه دانشجویان


تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویان به صورت کلی و جزئی و تجزیه و تحلیل آن و ارسال گزارش به مبادی ذیربط

پیگیری و نظارت بر ساماندهی دانشجویان فاقد خوابگاه و معرفی آنان جهت بهره مندی  از خوابگاههای دانشجوئی

بررسی آمار دانشجویان واجد شرایط تسهیلات رفاهی و ارائه آن به معاونت دانشجویی دانشگاه

انجام امور ترابری جهت عزیمت دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی به مراکز آموزشی درمانی داخل و خارج از مجموعه دانشگاه جهت شرکت در کلاسهای آموزش تئوری و عملی مربوطه و برگشت به خوابگاههای خود

ارائه سرویس ایاب و ذهاب جهت بازدید دانشجویان از نمایشگاه های مختلف


برگزاری جلسات ماهیانه جهت رسیدگی به شکایات ، مسائل اخلاقی و انضباطی و نیازهای جاری و رفاهی دانشجویان با حضور نمایندگان دانشجویان ،ریاست و معاونین دانشکده

دریافت نظرات و پیشنهادات دانشجویان در امور آموزشی و پژوهشی و بکار گیری آن در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده
1401/5/8 شنبه
                                   شرح وظایف مدیریت دانشجویی


هماهنگی خرید اقلام عمومی مصرفی


هماهنگی خرید اقلام سرمایه ای با پشتیبانی دانشگاه بقیه اله

تغییر و تحول اقلام سرمایه ای

صدور رسید و حواله و اسناد انتقال اقلام ( برگشت از از قسمتهای مختلف

اموال گردانی و انبار گردانی سالیانه

جمع آوری اقلام مستهلک و اسقاطی ، وبرگشت آن به لجستیک

شماره گذاری اموال و اقلام

ثبت و پیگیری امور اموال مفقودی و مسروقه و خسارت دیده

تطبیق اقلام خریداری شده با مشخصات ساخت کارخانه ای و بررسی صحت و سقم آن

حسابرسی اسنادی کلیه اموال سرمایه ای

حفظ و حراست از اموال سپاه به بعنوان جزئی از بیت المال مسلمین

انجام امور بازسازی و تعمیر اقلام سرمایه ای در صورت مقرون به صرفه بودن

تصمیم گیری درمورد استفاده بهینه از از اموال سازمان
 

 
معاونت پژوهش

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

آرشیــو

آرشیو فیلم معاونت پژوهش

بيشتر
معاونت آموزش

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

بيشتر
اخبار دانشجویان

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

بيشتر

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد